دپارتمان پژوهشی سفیر

توصیه گر در تجارت

 بررسی نقش سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک و رفتار خریدار

 بررسی نقش سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک و رفتار خریدار سیستم های توصیه گر برای اولین بار توسط…