دپارتمان پژوهشی سفیر

ترافیک

پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری

 پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری در این قسمت به بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد رشته…