دپارتمان پژوهشی سفیر

تحلیل تیر خمیده FGM

تحلیل تیر خمیده FGM

تحلیل تیر خمیده FGM

تحلیل تیر خمیده FGM با توسعه موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا،  راکتورها و… نیاز به موادی با مقاومت حرارتی بالا  ضروری…