تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک

تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک   تغییرات دمایی یکی از عوامل مؤثر و یا گاهی عامل اصلی در تخریب سازه های مهندسی می باشد. اعضاء جدار نازک که بعنوان مثال در پوسته رآکتورها، سازه های فضایی، توربین ها و اجزای دیگر مکانیسمها  بکار می روند، مستعد شکست ناشی از کمانش، خیز با  دامنههای زیاد و یا  […]

تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک بیشتر بخوانید »