دپارتمان پژوهشی سفیر

تبدیل انرژی

شبیه سازی جریان ضربان دار در یک کانال موجدار

شبیه سازی جریان ضربان دار در یک کانال موجدار در این قسمت  به شبیه سازی جریان ضربان دار در یک…