دپارتمان پژوهشی سفیر

تاثیرات پدیده های مکش و دمش در لایه های مرزی

تاثیرات مکش و دمش در لایه های مرزی آرام و درهم

تاثیرات مکش و دمش در لایه های مرزی آرام و درهم تحقیق حاضر، همانگونه که از عنوان آن پیداست، تحقیقی…