دپارتمان پژوهشی سفیر

بهینه سازی چند هدفه

طراحی و شبیه سازی یک مخلوط کننده (میکسر)

طراحی و شبیه سازی یک مخلوط کننده (میکسر) فرکانسی پایین اورنده با تکنولوژی سی ماس در این بخش به پروپوزال…

بررسی مسائل زمان‌بندی و زمان‌بندی معکوس

بررسی مسائل زمان‌بندی و زمان‌بندی معکوس چکیده

شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی

شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی در این تحقیق به شرایط لازم و کافی برای…