دپارتمان پژوهشی سفیر

بررسی تاثیرات مکش و دمش در لایه های مرزی آرام و درهم

صفحه مسطح با مکش یکنواخت، الگوی خطوط جریان

بررسی تاثیرات مکش و دمش در لایه های مرزی آرام و درهم

بررسی تاثیرات مکش و دمش در لایه های مرزی آرام و درهم تئوری لایه مرزی، کاربرد خود را بیشتر در…