بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی در چند دهه اخیر افق های جدیدی پیش روی ساخت تجهیزات و سیستم های با مقیاس میکرو قرار گرفته است. هر چه که توانایی بشر در افزایش میزان دفع حرارت از واحد سطح تکامل بیشتری یابد امکـان اسـتفاده ازفنĤوری های پیشرفته برای افراد بیشتری […]

بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی بیشتر بخوانید »