دپارتمان پژوهشی سفیر

بازار خرده فروشی برق

برنامه های پاسخگویی بار

برنامه های پاسخگویی بار تعریف برنامه های پاسخگویی بار مطابق تعریف وزارت انرژی آمریکا، پاسخگویی بار عبارت است از توانمند…