برنامه های پاسخگویی بار 1- تعریف برنامه های پاسخگویی بار مطابق تعریف وزارت انرژی آمریکا، پاسخگویی بار عبارت است از توانمند سازی مشتریان صنعتی، تجاری و مسکونی برای بهبود الگوی مصرف انرژی الکتریکی به منظور نیل به قیمت های مناسب و بهبود قابلیت اطمینان شبکه. به عبارت دیگر، پاسخگویی بار می تواند شکل مصرف انرژی […]

برنامه های پاسخگویی بار بیشتر بخوانید »