دپارتمان پژوهشی سفیر

بازار برق

برنامه های پاسخگویی بار

برنامه های پاسخگویی بار تعریف برنامه های پاسخگویی بار مطابق تعریف وزارت انرژی آمریکا، پاسخگویی بار عبارت است از توانمند…