دپارتمان پژوهشی سفیر

بازاریابی نوین

ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک

 بررسی ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران در این سمینار  ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک…