دپارتمان پژوهشی سفیر

بازآرایی، تلفات، مکان یابی، سکسیونر، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازي

جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر

جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر در حضور…