دپارتمان پژوهشی سفیر

اینترنت اشیاء

مانیتورینگ،رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری در این تحقیق به بررسی بهبود مانیتورینگ بیماران از…