شبیه سازی جریان ضربان دار در یک کانال موجدار در این قسمت  به شبیه سازی جریان ضربان دار در یک کانال موجدار با نرم افزار فلوئنت پرداخته می شود. یکی از راه های موثر که باعث افزایش انتقال حرارت ایجاد جریان ضربان دار در یک کانال موجدار می باشد. در نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی جریان …

شبیه سازی جریان ضربان دار در یک کانال موجدار ادامه »