دپارتمان پژوهشی سفیر

انجام پروپوزال کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای

کاهش نیروی اصطکاک

بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای

بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای در سیستم انتقال جریان  با توجه به اینکه افت فشار ناشی از…