دپارتمان پژوهشی سفیر

انجام پروپوزال نانو در کاهش ضریب اصطکاک

بررسی نانو در کاهش اصطکاک

بررسی نانو در افزایش مقاومت سطوح

بررسی نانو در افزایش مقاومت سطوح و کاهش ضریب اصطکاک روکش های مورد استفاده در بدنه شناورها و تجهیزات زیر…