دپارتمان پژوهشی سفیر

انجام پایان نامه تحليل پايه هاي مخازن

تحلیل و بهینه سازی پایه های مخازن

تحلیل و بهینه سازی پایه های مخازن

 تحلیل استاتیکی و دینامیکی پایه های مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهینه‌سازی آنها برای شرایط طوفان و زلزله مخازن…