دپارتمان پژوهشی سفیر

انتقال حرارت ترکیبی

انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی

انتقال حرارت ترکیبی (جابه جایی– هدایت) در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی در این بخش قصد داریم…