سمینار آماده سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری  در این سمینار به بررسی در دنیای به هم پیوسته و پیچیده امروزی، نگهداری و امنیت اطلاعـات ، بـسیار مهـم و مـشکل شـده است. افزایش جمعیت و تحرک آن در همه جهت ها، باعث بالا رفـتن راه هـا ی انتقـال و  اشـتراک اطلاعات، شده است.این […]

سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری بیشتر بخوانید »