دپارتمان پژوهشی سفیر

الگوریتم بهینه سازی

الگوریتم بهینه سازی SPEA2

بهینه سازی با الگوریتم بهینه سازی SPEA2 در این بخش به بررسی بهینه سازی با الگوریتم بهینه سازی SPEA2 می…

شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار

  شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار در این تحقیق به بررسی شرایط بهینگی KKT در مسائل…