دپارتمان پژوهشی سفیر

الگوریتم بهینه سازی

بهینه سازی با الگوریتم بهینه سازی SPEA2 در این بخش به بررسی بهینه سازی با الگوریتم بهینه سازی SPEA2 می پردازیم. این الگوریتم شامل یک مجموعه‌ی جمعیت و یک مجموعه‌ی خارجی است.  برنامه با جمعیت اولیه و مجموعه خارجی خالی آغاز و عملیات زیر در هر تکرار انجام می‌شود. جواب‌های مسلط در مجموعه خالی کپی …

الگوریتم بهینه سازی SPEA2 ادامه »

شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار در این تحقیق به بررسی شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار می پردازیم. ابتدا مفاهیم بهینه‌سازی چندهدفه و مسایل بازه ای مقدار را بررسی می‌کنیم. سپس برخی تعاریف و مبانی اولیه مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه ای را ارائه می‌دهیم. سپس به معرفی مفهوم …

شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار ادامه »