تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی

تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی اﻣﺮوزه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎری ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ و ‫ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ. از ‫ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎری ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ، ‫ﻛﺎرﺑﺮد آﺳﺎن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ‫ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ‫ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ […]

تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی بیشتر بخوانید »