تغييرات هزينهء توليد سيستم ۵ شينه با تعداد مراحل توليد

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

با پیشرفت علم و بدست آمدن یافته های جدید ، تحقیقات و کارهای قبلی احتیاج به به روز شدن و بهینه سا زی  پیدا  می کنند ، چون ایـن کـار( بهینـه سـازی ) باعـث بدسـت آوردن نتـایج بهتـر و مفیدتری بر ای ما و سیستمی که مورد استفاده ما قرار گرفته می شود. در واقع ما با بهینـه سـازی ، ضعف ها وکاستی های  سیستم موجود را کاهش می دهیم و نقاط قوت آن را تقویـت مـی نمـاییم .

امروزه در هر پروژه و برنامه ای مسائل اقتصادی در کنارمسائل فنی بعنوان مهمترین  و بنیادی ترین اصول فنی نقش ایفا  می کند. در گذشته بیشتر تأ کید بر روی مسائل فنی گذاشته می شد و مسائلاقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گرفت. و این به دولتی بـودن و  غیـر رقـابتی بـودن پـروژه هـا و سیستم ها مربوط می شد .

 تغییرات هزینهء تولید سیستم ۵ شینه با تعداد مراحل تولید
تغییرات هزینهء تولید سیستم ۵ شینه با تعداد مراحل تولید

 

امروزه با خصوصی سازی و بوجود آمدن رقابت، مسائل اقتصادی در کنـار مسائل فنی اهمیت  پیدا کرده اند. در صنعت برق ، بدلیل پیچیـدگی و اهمیـت خـاص  ایـن صـنعت همــواره مــورد توجــه و تغییــر واقــع مــی شــود ، هــر چنــد بــد لیل ســختی هــا و مــشکلات و   پیچیدگی ه ای  این رشته  این تغییرات همواره با وسواس و کنترل خاصی همواره مـی باشـد و نیـاز است این تغییرات ابتدا بر روی سیستم های شبیه سازی شده اجراء گردد و پس از اطمینان از نتایج کار آن را بر روی سیستم های واقعی پیاده نمود.

در یک  سیستم قدرت هماهنگی تو لید و مصرف (برابری تو لید و مصرف) و تقسیم اقتصادی تولیـد و مصرف بسیار اهمیت دارد ، زیرا با صحیح انجام دادن این کار ، ما هم از نظر فنی دچار مشکل نمـی شویم و هم اینکه در لحاظ اقتصادی ، بهره مند و منفعت می نمائیم. این کار تنها در سایه شـناخت کامل  سیستم و اجرای برنامه های کامپیوتری مرتبط با پخش بار اقتصادی حاصل می گردد کـه دراین پروژه روی این موضوع تحقیق و بررسی می نمائیم  .

 

فهرست مطالب مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

 • فصل اول: کلیات
  • دلایل اهمیت توان راکتیو
  • هماهنگی توان راکتیو
  • مدیریت توان راکتیو
  • فوائد انتقال
  • تأثیر بر روی تجهیزات
 • فصل دوم: تجدید ساختار صنعت برق
  • خصوصی سازی
  • تجدید ساختار صنعت برق
  • دلایل عمده برای تجدید ساختار صنعت برق
  • مراحل اجرای تجدید ساختار صنعت برق
  • تشریح و تمایز ساختار سنتی و ساختارهای جدید صنعت برق دنیا
  • مفاهیم تخمینی در ساختار نوین برق
  • سرویسهای جانبی سیستم برق تجدید ساختار یافته
  • مدیریت توان راکتیو در سیستم قدرت تجدید ساختار شده
  • ایجاد رقابت در صنعت
  • وضعیت سیستم انتقال در روند تجدید ساختار
  • محدودیت ها و مشکلات خصوصی سازی
  • ساختار بازار برق ایران
 • فصل سوم: تجربیات دیگر کشورها در زمینه تجدید ساختار برق وکنترل توان راکتیو
  • تجربه تجدید ساختار در کشور های اسکاندیناوی (بازار نوردیک)
  • تجربه تجدید ساختار در کشور آمریکا
  • مدیریت سرویس جانبی در کالیفرنیا
  • مدیریت سرویس های جانبی در PJM
  • تجربه تجدید ساختار در بریتانیا
  • استرالیا
  • روند تجدید ساختار در سایر کشور ها
  • نتیجه گیری
 • فصل چهارم: بدست آوردن تابع هدف و قیمت گذاری توان راکتیو
  • مدل سازی هزینه توان اکتیو
  • مدل سازی هزینه توان راکتیو
  • فرموله سازی پخش بار بهینه( OPF)
  • پخش بار بهینه جهت قیمت گذاری توان راکتیو
  • قیمت گذاری توان راکتیو
  • محاسبه قیمت حاشیه ای توان اکتیو و راکتیو در شینه های سیستم
  • عملکرد بازار
 •  فصل پنجم: نتایج  شبیهسازی
  • نتایج حاصل
  • تغییر پارامترهای الگوریتم ژنتیک و تأثیر آن بر روی جواب بهینه
  • نقش تغییر بار سیستم بر روی قیمت توان اکتیو و راکتیو
  • نقش تغییر ضریب قدرت بار بر روی قیمت توان اکتیو و راکتیو
  • تأثیر حدود ولتاژ بر روی قیمت گذاری توان
 • فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

دپارتمان پژوهشی سفیر

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *