بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربه ای در اطراف ایرفویل NACA0018 درجریان تراکم پذیر توسط نرم افزار فلوئنت

بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربه ای در اطراف ایرفویل NACA0018 درجریان تراکم پذیر توسط نرم افزار فلوئنت

هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل اثر تغییر نوع شبکه بندی بر روی دقت و سرعت همگرایی محاسبات مربوط به موج ضربه ای می باشد. حل دقیق عددی موج ضربه ای نیاز به شبکه محاسباتی دارد که بطور همزمان انحنای جسم و موج ضربه ای را در بر گیرد.

اگرچه در تمامی کارهای عددی ریز کردن سلولهای شبکه، روشی مناسب جهت نشان دادن عدم وابستگی جواب نهایی به نوع شبکه است، اما ساختار شبکه سازی نیز می تواند در دقت حل و همگرائی اثر گذار باشد.

اثر متقابل بین امواج ضربه ای و اجسام همواره با کدهای عددی و نرم افزارهای مختلف مـورد مطالعـه قـرارگرفته است. کدهای عددی مختلفی برای شبیه سازی جریانهای تراکم پذیر وجـود دارد کـه هـر کـدام ازمتدهای مختلفی جهت گسسته سازی معادلات استفاده میکنند.

در این تحقیق، تاثیر نوع شبکه اعم از بـاسازمان و بی سازمان از نوع O، C ، Hو همچنین نوع سلولهای بکار رفته در شبکه بنـدی، روی دقـت و همگرایی حل در تسخیر موج ضربه ای توسط نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای تمامی شبکه های با سازمان از سلولهای مربعی استفاده شده است. این در حالیست که بـرای شـبکه هـای بـیسازمان، سلولهای شبکه مثلثی در نظر گرفته شده اند.

شکل هندسی مورد مطالعه ایرفوی لNACA0018 است که تحت زاویه حمله ی ۳۰ درجه، در جریان هوا با عدد ماخ ۵/۱ قـرار گرفتـه اسـت.جریان هوا بصورت غیر لزج در نظر گرفته شده است و به همین دلیل معادلات حـاکم بـر جریـان سـیال،معادلات اویلر هستند.

بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربه ای در اطراف ایرفویل NACA0018 درجریان تراکم پذیر توسط نرم افزار فلوئنت
بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربه ای در اطراف ایرفویل NACA0018 درجریان تراکم پذیر توسط نرم افزار فلوئنت

 

همانطور که میدانیم در تمامی کارهای عددی مهمترین گـام نشـان دادن اسـتقلال نتایج بدست آمده از شبکه است به همین دلیل  در نهایت،  کوچکتر کردن ابعاد سلولهای شبکه و اندازه گیری ضرایب لیفت و درگ را بعنوان معیاری جهت نشان دادن استقلال جوابهای بدسـت آمـده از شـبکه، مـورداستفاده قرار دادیم.

نتایج استخراجی برای تمام شبکه ها شامل ضرایب درگ و لیفت پس از پیـدا نمـودناستقلال شبکه، با نتایج منتشر شده مقایسه شده است.

فهرست مطالب بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربه ای در اطراف ایرفویل NACA0018 درجریان تراکم پذیر توسط نرم افزار فلوئنت

 • فصل اول: مکانیک سیالات محاسباتی
  • CFD مفهوم و کاربرد آن
  • برنامه CFD چگونه مسئله حل می کند؟
  • حل مساله بوسیله CFD
 • فصل دوم: گمبیت
  • انواع شبکه ها
  • شبکه های با سازمان
  • شبکه های بیسازمان
  • شبکه های تطبیقی
  • شبکه های منطبق بربدنه
  • نرم افزارهای تولید شبکه
  • شبکه بندی به روش Quad-Map
  • شبکه بندی به روش SubMap
  • شبکه بندی به روش Quad-Pave
  • شبکه بندی به روش Tri-Pave
  • شبکه بندی به روش Tri-Primitive
  • شبکه بندی به روش Wedge Primitive
  • هموارسازی شبکه
 • فصل سوم: مفهوم فیزیکی موج ضربه ای
  • جریان زیر صوت و فراصوت
  • عدد ماخ
  • خلاصه مطالب
 • فصل چهارم: نتایج و بحث
 • فصل پنجم: مراجع و منابع

جهت مشاوره مقاله و تحقیق بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربه ای در اطراف ایرفویل NACA0018 درجریان تراکم پذیر توسط نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید. دپارتمان پژوهشی سفیر

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *