دپارتمان پژوهشی سفیر
29%

دانلود پروپوزال بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمند

35,000 تومان 25,000 تومان

دانلود پروپوزال بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمند
فرمت فایل: ورد(DOC)
تعداد صفحات:۱۶
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

Description

دانلود پروپوزال بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمندReviewed by Safir on Nov 13Rating:

دانلود پروپوزال بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمند

برای حل مشکلات و مسائل ترافیکی در گذشته این تصور وجود داشت که صرفا ساخت راه ﻫﺎ و ﺟﺎده ها را ﻣﻲ بایست ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﺮد . اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ در ﭘﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  استفاده از نوآوری و ﺑﻬﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺮی از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻬﺮی،   ﻣﺸﻜﻼت را ﺣﻞﻛﺮد. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و نقل ﻣﻜﺎﻧﻲ ۱ﻧﻘﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻲ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎی  ﭘﺎﻳﺪار در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻣﺮوز، ﻓﺮا روی ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و  ، ﻓﻨﺎوری  ﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .   ITS اﺑﺰارﻫﺎی  GIS و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ  ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮی گرفته شود . در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر، اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وری   ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ . اﻳﻦ اﻫﺪاف در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ اوﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به افزایش روز افزون بار ترافیکی در شهرهای بزرگ و کوچک و از طرفی در دسترس بودن ابزارهای هوشمند متصل به شبکه اینترنت و شبکه موقعیت یاب جهانی، نیاز به مسیریابی و بهبود کنترل و مدیریت وسایل نقلیه به شدت حس می شود و پیشنهاد کم هزینه ترین مسیر یکی از چالش های این عرصه است . داده کاوری اطلاعات بدست آماده است از ترافیک به ما این امکان را میدهد تا بتوان با پیشبنی رفتار ترافیکی و مدیریت این رفتار بار ترافیک را بصورت توزیع شده در مسیر های ممکن مدیریت کرد .

فهرست مطالب بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 1. بیان مسأله اساسی تحقیق
 2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 3. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
 5. اهداف مشخص تحقیق
 6. سؤالات تحقیق
 7. فرضیه ‏های تحقیق
 8. تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
 9. روش شناسی تحقیق
 10. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
 11. شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
 12. جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
 13. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
 14. مراجع

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دانلود پروپوزال بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *