دپارتمان پژوهشی سفیر

بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایران

7,300 تومان

Description

بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایرانReviewed by Safir on Nov 23Rating:

دانلود سمینار بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایران

مقدمه 

شرکت ارتباطات داده کلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به امـور ارتباطـات داده و شـرکت ارتباطـات سـیارکلیه وظـایف وفعالیتهای مربوط به امور ارتباطات سیاررابه عهده داشته و جهت تحقق طرحها و برنامه های مصوب شرکت مادر تخصصی عمل می نمایند .۳۰ شرکت استانی به همراه شرکتهای زیرساخت،ارتباطات داده وارتباطات سیار شبکه متنـوع مخـابراتی راتشکیل می دهندکه تجهیزات مربوط به هرکدام ازاین شبکه ها ازچندین تولید کننده داخلی و خارجی بکار گرفته شده است .

بعنوان مثال ، در شبکه سوئیچ بین شهری سـوئیچ هـائی از تولیـد کننـدگانی ماننـد Neax  ، Huwai ، Siemens  و…… وجـود دارنـد. درشـبکه هـای سـوئیچ شـهری نیـزاز تجهیزاتـی ازتولیدکننـدگان خـارجی ماننـدSiemens ، NEC ،آلکاتل،Huwaei وتولیدکنندگان داخلی مانندپایا،پارستل وکارا سیستم استفاده می شود. درشبکه انتقال تجهیـزاتSDH   شرکتهایSiemens  وNEC درحوزه های فیبرنوری ورادیوئی بکارگرفته شده است . درطی این سالها، مدیریت شبکه های مذکوربه اشکال مختلفی به انجام رسیده است بعنوان مثال درشبکه سوئیچ بین شهری مـدیری ت متمرکـز و یکپارچـه ای وجود نداشته و مدیریت تجهیزات درسطح سوئیچ ها و توسط ترمینالهای مدیریتی محلی انجـام مـی گردیـ دوکارکردهای مدیریتی مانند تحلیل ترافیک توسط نرم افزارهای اختصاصی نوشته شده درهرمرکز صورت گرفته ودرنهایت نیز بـا توجـهبه خروجی این نرم افزارها، تحلیل هایOffline متمرکزی صورت می گیرد . در بخش مدیریت انتقال، به همراه تجهیزات تهیه شده از هر تولید کننده ، سیستم مدیریت شبکه مربوطه نیز خریداری شده است .

دانلود سمینار اماده مهندسی برق

دانلود سمینار اماده مهندسی برق

 این سیستم های مدیریت شبکه نیز وظیفه مدیریت آن بخشی ازشبکه را که ازتجهیزات آن تولید کننـده تشـکیل شـده است، به عهده دارند . به دلیل وسعت جغرافیائی کشور وگستردگی شبکه مخابراتی و همچنین فعالیـت شـرکتهای نسـبتا زیاد درتوسعه این شبکه، مشکلات زیردررابطه با مدیریت این شبکه مشاهده می گردد :
  • عدم وجود دیدگاه یکپارچه درشبکه مخابراتی
  • عدم توانائی درارائه بعضی ازکارکردهای مدیریتی به خصوص درکارکردهای سطح مدیریت شـبکه و سـرویس( ماننـدکنترل ترافیک شبکه، تحلیل ترافیک متمرکز و یکپارچه ، تدارک سرویس و ….. )
  • مشکل بودن بدست آوردن اطلاعات مدیریتی از سیستم هـای مـدیریتی شـبکه هـای مختلـف بـه منظـور مـدیریتسرویس های انتها به انتهائی که درآنها ازشبکه های مختلف استفاده می شود .
  • عدم امکان اعمال تغییرات سریع روی شبکه و معرفی سرویس های جدید
  • نیاز به آموزش و بکارگیری افراد با تخصص های مختلف برای کارکردن با سیستم های مختلف مدیریتی
  • عدم وجود مدیریت درلایه شبکه ولایه های بالاتر
دانلود پایان نامه آماده مهندسی برق

دانلود پایان نامه آماده مهندسی برق

این مشکلات باعث بالارفتن هزینه نگهداری و بهره برداری شبکه نسبت به درآمدحاصله وپائین آمدن کیفیـت سـرویس و نارضایتی مشترکین می گردد . که این عوامل برای هرشرکتی اگرفضـای رقـابتی برقـرار باشـد ادامـه حیـات  را مشـکل و  غیرممکن می سازد وبه مرورزمان با افزایش ناهمگونی شبکه مخابراتی وسیستم های مدیریت شبکه مخـابراتی مشـکلات مذکورقوت بیشتری یافته ورفع آن مستلزم صرف هزینه وانـرژی بـه مراتـب بیشـتری اسـت وباتوجـه  بـه  اینکـه هـر روز تنوع،سرعت وکیفیت ارائه سرویس های مخابراتی افزایش داشته وامکانات جدیددراختیارمشترکین قرارمی گیردوشبکه ها وسرویس های مخابراتی پیچیده تر وگسترده ترگردیده، مدیریت شبکه های مخابراتی نیز اهمیت دو چندان پیدا می کند وروش ها و ابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا ازعهده مدیریت کارآمد شبکه مخـابراتی برآیـد .

فهرست مطالب

فصل اول :
۱- ۱٫ ضرورت مدیریت شبکه مخابراتی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱- ۲٫ مفاهیم اولیه در مدیریت شبکه ………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱- ۳٫ انواع پروتکلهای مدیریت شبکه ……………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱- ۴٫ مقایسه پروتکل های مختلف مدیریت ………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱۲ …………………….. CMIP و CORBA مقایسه .۱ -۴ -۱
۱- ۴- ۲٫ کاربرد واسط های مدیریتی در هر یک از لایه های مدیریتی …………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم :

۲- ۱٫ سیستم های مدیریتی مربوط به شرکت های مطرح مخابراتی ………………………………………………………………… ۱۶
۲- ۲٫ محصولات شرکت HUAWEI ……………………………………………………………………………………………………… 16
۲- ۲- ۱٫ محصولات مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲- ۲- ۱-۱٫ مدیریت پیکر بندی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲- ۲- ۱-۲٫ مدیریت کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲- ۲- ۱-۳٫ مدیریت خطا …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲- ۲- ۱-۴٫ مدیریت امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲- ۲- ۱-۵٫ واسط های شمالی و جنوبی سیستم ………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲- ۳٫ محصولات شرکت زیمنس ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲ ۳ ۱٫ سیستم مدیریت لبه ی شبکه زیمنس …………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲ ۳ ۱-۱٫ مدیریت خرابی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲ ۳ ۱-۲٫ مدیریت پیکر بندی ………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲- ۳- ۱-۳٫ مدیریت همبندی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲- ۳- ۱-۴٫ مدیریت سرویس …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲- ۳- ۱-۵٫ مدیریت کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲- ۳- ۱-۶٫ مدیریت امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲- ۳- ۲٫ سیستم مدیریت شبکه مخابراتی زیمنس …………………………………………………………………………………… ۲۳
۲۴ ………………………………………………………………………………. TNMS CORE/CDM سرویس دهنده .۱-۲ -۳ -۲
۲۷ ……………………………………………………………………….. TNMS CORE/CDM NET SERVER بخش .۲-۲ -۳ -۲
۲۸ …………………………………………………………………………………………. TNMS CORE / CDM مشتری .۳-۲ -۳ -۲
۳۰ ………………………………………………………………………………………. TNMS CORE / CDM قابلیت های .۴-۲ -۳ -۲
۲- ۴٫ محصولات شرکت ALCATEL ………………………………………………………………………………………………………. 31
۳۱ ……………………………………………………………… ALCATEL 1354 RM( REL.7.1) مدیر منطقه ای شبکه .۱ -۴ -۲
۳۲ ………………………………………………………….. ALCATEL 1353 NM (REL.7.0) سیستم مدیریت عنصر .۲ -۴ -۲
۲- ۵٫ محصولات شرکت COMARCH …………………………………………………………………………………………………… 34
۲- ۵- ۱٫ مشخصات مهم بستری INSIGHT NET …………………………………………………………………………………….. 34
۲- ۵- ۲٫ معماری منطقی بستری INSIGHT NET ………………………………………………………………………………………………………… 36
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………….. INSIGHT NET بستر .۱-۲ -۵ -۲
۲- ۵- ۲-۲٫ دستگاه میانجیگر ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲- ۵- ۲-۳٫ مدیریت پیکربندی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲- ۵- ۲-۴٫ مدیریت خطا ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲ ۵ ۲-۵٫ مدیریت کارایی : …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲ ۵ ۲-۶٫ تدارک سرویس ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲ ۵ ۲-۷٫ برچسب مشکل ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
ز
۲- ۵- ۲-۸٫ مدیریت نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲- ۵- ۲-۹٫ توافق سطح سرویس …………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲- ۶٫ جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

فصل سوم :

۳- ۱٫ انواع مختلف شبکه ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۴۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………. ISMN .1 -1 -3
۳- ۱- ۱-۱٫ مرکز صورتحساب و خدمات مشترکین …………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳- ۱- ۱-۲٫ تدوین تفاهم نامه سطح خدمات …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۵۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ITMN .2 -1 -3
۳- ۱- ۳٫ مدیریت دربخش سوئیچ و انتقال ………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳- ۱- ۴٫ مرکز عملیات شبکه NOC ……………………………………………………………………………………………………. 52
۳- ۱- ۴-۱٫ مدیریت خرابی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳- ۱- ۴-۲٫ مدیریت رخداد …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳- ۱- ۴-۳٫ نظارت بر TROUBLE TICKET ………………………………………………………………………………………………………………. 53

فصل چهارم :

۴- ۱٫ استانداردهای مدیریت شبکه ………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۴- ۲٫ مدیریت شبکه مخابراتی (TMN ) …………………………………………………………………………………………………. 57
۴- ۳٫ ارتباط TMN با شبکه مخابراتی …………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۴- ۴٫ ساختار TMN ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
۴ ۴ ۱٫ ساختار عملکردی TMN …………………………………………………………………………………………………………. 59
۴ ۴ ۲٫ ساختار فیزیکی TMN ……………………………………………………………………………………………………………… 61
۴ ۴ ۲-۱٫ نقاط مرجع …………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴- ۴- ۲-۲٫ عناصر شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴- ۴- ۲-۳٫ تجهیزات واسطی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۶۷ ………………………………………….. OS .4-2 -4 -4
۶۸ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. WS .5-2 -4 -4
۴- ۴- ۳٫ ساختار اطلاعاتی TMN …………………………………………………………………………………………………………… 68
۶۹ ……………………………………………………………………………………………………… OBJECT ORIENTED .1-3 -4 -4
۴- ۴- ۳-۲٫ نحوه مبادله اطلاعات بین بلوکهای عملکردی با استفاده از DCF …………………………………………………….. 69
۴- ۴- ۳-۳٫ شبکه ارتباطی دیتا ( DCN ) ………………………………………………………………………………………………… 70
۷۳ …………………………………………………………………………………………………………………………….. MCF .4-3 -4 -4
۴- ۵٫ شبکه های فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۴- ۶٫ اینترفیس های استانداردTMN ………………………………………………………………………………………………………. 75
۴- ۶-۱٫ اینترفیسQ و پروتکلهای مربوطه برای مدیریت سیستم های انتقال ………………………………………………….. ۷۶
۷۶ ………………………………………………………………………………………………………………….. DIGITAL CROSS-CONNECT .2-6 -4
۴- ۷٫ کاربرد TMN ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77
۴- ۸٫ انواع لایه های مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۴- ۹٫ نواحی کارکردی مدیریتی در TMN …………………………………………………………………………………………….. 82
۴- ۱۰٫ قابلیت توابع TMN …………………………………………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم :

۵- ۱٫ مدل نقشه ارتقاء یافته عملیات مخابراتی (ETOM) ……………………………………………………………………………. 86
۵ ۱- ۱٫ هدف چارچوب فرآیند تجاری ETOM ……………………………………………………………………………………….. 89
۵ ۱- ۲٫ معرفی ETOM ………………………………………………………………………………………………………………………. 90
۵ ۲٫ ارتباط ETOM با مدل TMN …………………………………………………………………………………………………….. 94
۵- ۲- ۱٫ محرک های تجاری برای نگاشت فرآیند/ کارکرد …………………………………………………………………………….. ۹۵
۵- ۲- ۲٫ اهداف نگاشت ETOM به M.3400 ………………………………………………………………………………………….. 96
۵- ۲- ۳٫ نحوه نگاشت کارکردها بر فرآیندها ………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۵- ۳٫ نگاه کلی به ETOM ……………………………………………………………………………………………………………………. 100
۵- ۴٫ مزایای استفاده از ETOM ………………………………………………………………………………………………………….. 102
۵- ۵٫ چارچوب فرآیند تجاری ETOM ………………………………………………………………………………………………….. 104
۵- ۶٫ دیدگاه محوری سازمان واحد ETOM …………………………………………………………………………………………….. 105
۵- ۶-۱٫ نمای مفهومی چارچوب ETOM (سطح صفر) …………………………………………………………………………… ۱۰۵
۵- ۶-۲٫ نمای سطح CXO چارچوب فرآیند تجاری ETOM (سطح یک) ……………………………………………………. ۱۰۹
۵- ۶-۳٫ گروه بندی سطح یک فرآیندهای حوزه فرآیند عملیات……………………………………………………………………. ۱۱۳
۵- ۶-۳-۱٫ گروه بندی عمودی فرآیندهای عملیاتی …………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۵- ۶-۳-۲٫ گروه بندی فرآیندی افقی کارکردی عملیات ……………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵- ۶-۳-۲- ۱٫ مدیریت تعامل با مشتری (CRM) ……………………………………………………………………………………… 116

۵- ۶-۳-۲- ۲٫ مدیریت و عملیات سرویس (SM&O) ……………………………………………………………………………….. 117
۵- ۶-۳-۲- ۳٫ مدیریت و عملیات منبع (RM&O) …………………………………………………………………………………… 118
۵- ۶-۳-۲- ۴٫ مدیریت تعامل با تأمین کننده/شریک (S/PRM) ……………………………………………………………………. 119
۵- ۶-۴٫ گروه بندی فرآیندی سطح یک حوزه فرآیندی راهبرد، زیرساخت و محصول …………………………………………. ۱۲۰
۵- ۶-۴-۱٫ گروه بندی فرآیندی عمودی سرتاسری SIP ……………………………………………………………………………… 120
۵- ۶-۴-۱- ۱٫ راهبرد و تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۵ ۶-۴-۱- ۲٫ مدیریت چرخه عمر ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۵ ۶-۴-۱- ۳٫ مدیریت چرخهعمر زیرساخت ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۵ ۶-۴-۱- ۴٫ مدیریت چرخهعمر محصول ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۵- ۶-۴-۲٫ گروه بندی فرآیندی افقی کارکردی SIP …………………………………………………………………………………. 123
۵- ۶-۴-۲- ۱٫ مدیریت پیشنهاد و بازاریابی ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
۵- ۶-۴-۲- ۲٫ مدیریت توسعه سرویس ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۵- ۶-۴-۲- ۳٫ مدیریت توسعه منبع ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۵- ۶-۴-۲- ۴٫ مدیریت توسعه زنجیرهتأمین ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۵- ۶-۵٫ گروه بندی فرآیندی سطح یک حوزه فرآیندی مدیریت سازمان …………………………………………………………. ۱۲۶
۵- ۶-۵-۱٫ برنامه ریزی را هبردی و برنامه ریزی سازمانی ……………………………………………………………………………. ۱۲۷
۵- ۶-۵-۲٫ مدیریت ریسک سازمان ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۵- ۶-۵-۳٫ مدیریت اثر بخشی سازمان ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۵- ۶-۵-۴٫ مدیریت تحقیق و دانش ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۵- ۶-۵-۵٫ مدیریت امور مالی و دارایی …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵- ۶-۵-۶٫ مدیریت روابط بیرونی و روابط با ذینفعان ………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵- ۶-۵-۷٫ مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۵- ۷٫ تعاملات بیرونی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵- ۸٫ تجزیه فرآیندهای تجاری به سطوح پایین تر ……………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فصل ششم :

۶- ۱٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
۶- ۲٫ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

دانلود پروپوزال مهندسی برق

دانلود پروپوزال مهندسی برق

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *