دپارتمان پژوهشی سفیر

بررسی انواع مخلوط کننده ها و روش های بهبود خطینگی

20,000 تومان

Description

بررسی انواع مخلوط کننده ها و روش های بهبود خطینگیReviewed by Safir on Nov 19Rating:

بررسی انواع مخلوط کننده ها و روش های بهبود خطینگی

همان طورکه می دانیم سیستم های خطی وتغییرناپذیر با زمان نمی توانند درخروجی خود مؤلفه هایی با فرکانس متفاوت با فرکانس های ورودی تولید کنند به عبارت دیگراین نوع سیستم ها قادر به تولید فرکانس های جدید درخروجی نمی باشند و تنها فرکانس های ورودی هستند که درخروجی سیستم ظاهرمی شوند. درنتیجه بمنظورانتقال سیگنال ازیک باند فرکانسی به یک باند فرکانسی دیگر(هدف اصلی مخلوط کننده ها)باید از یک سیستم غیرخطی یا تغییرناپذیربا زمان استفاده کرد. روش بکار رفته بمنظور مخلوط کردن سیگنال ها درانواع مخلوط کننده ها متفاوت می باشد که کاملا وابسته به توپولوژی(topology) مدار می باشد. اما می توان گفت که ذات همه ی مخلوط کننده ها یکسان است وهدف همه ی آن ها ضرب کردن دو سیگنال درحوزه ی زمان می باشد.

دانلود پروپوزال مهندسی برق

دانلود پروپوزال مهندسی برق

 پیشنهادها

 ساختار  جهت بهبود خطینگی طبقه ترارسانایی مخلوط کننده و در نتیجه خطینگی کل مخلوط کننده بیان شده است. در مدار مخلوط کننده  از روشی جهت بهبود عدد نویز مخلوط کننده استفاده نشده است.  از اثرات غیرخطی ناشی از طبقه LO صرف نظر شده و فرض کرده‌ایم تمامی اثرات غیرخطی مدار ناشی از طبقه ترارسانایی آن می‌باشد. در نتیجه به منظور ادامه فعالیت در این زمینه پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

  • ارائه یک روش جدید جهت مدل کردن اثرات غیرخطی طبقه LO
  • طراحی یک بافر مناسب در خروجی مدار به گونه‌ای که موجب کاهش پهنای باند و خطینگی مدار نشود.
  • بررسی نحوه پیاده سازی روش پیشنهادی در کاربردهای وارونگی ضعیف
  • پیاده سازی یک روش جدید جهت بهبود مقدار IIP2 مخلوط کننده

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- پارامترهای موردنیازدرمخلوط کننده ها ۶
۱-۲-۱- – توان مصرفی (Power Consumption) 6
۱-۲-۲- بهره ی تبدیل (Conversion Gain) 7
۱-۲-۳- اعوجاج مدوله سازی متقابل مرتبه سوم ۹
۱-۲-۴- عددنویز ۱۰
۱-۲-۵- -تلفات بازگشتی پورت (Port Return Loss) 13
۱-۲-۶- -مجزاسازی پورت به پورت (Port-To-Port Isolation) 14
۱-۳- مخلوط کنندههای دیودی (Diode Mixers) 14
۱-۴- مخلوط کنندههای CMOS غیر فعال (Passive CMOS mixers) 18
۱-۵- مخلوط کنندههای فعال (Active Mixers) 20
۱-۵-۱- مخلوط کنند های تک FET (Single EFT Mixers) 20
۱-۵-۲- مخلوط کنند  های سلول گیلبرگ (Gilber cell mixer) 26
۱-۶- عدد نویز مخلوط کننده سلول گیلبرت ۲۹
۱-۷- خطینگی (Linearity) مخلوط کننده های سلول گیلبرت ۳۰
۱-۸- مخلوط کننده های تاشده (Folded Mixers) 31
۱-۹- مخلوط کننده زیر هار مونیک (Subharmonic Mixing) 33
۱-۱۰- مخلوط کننده رد تصویر (Image-rejection Mixers) 35
۱-۱۰-۱- ساختار هارتلی ۳۶
۱-۱۰-۲- ساختار ویور ۳۹
۱-۱۰-۳- مخلوط کننده های تک باند جانبی ۴۰
۱-۱۱- بررسی روش های ارائه شده جهت بهبود خطینگی ۴۲
۱-۱۲- پیشنهادها ۶۴
منابع و مآخذ ۷۱
پیوست‌ها ۷۳

دانلود سمینار اماده مهندسی برق

دانلود سمینار اماده مهندسی برق

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بررسی انواع مخلوط کننده ها و روش های بهبود خطینگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *