دپارتمان پژوهشی سفیر

از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره: ﻣﻌﺮﻓﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ

7,500 تومان

تعداد صفحاتسال نگارشرشته قالب
۲۰۱۳۹۶ مدیریت – MBA Word

 

Description

از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره: ﻣﻌﺮﻓﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎReviewed by انیتا نعیمی on Aug 6Rating:

دانلود مقاله از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره: ﻣﻌﺮﻓﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ 

عنوان فارسی مقالهاز ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره: ﻣﻌﺮﻓﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
کلمات کلیدی  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره، ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻘﺎط ارﺗﺒﺎﻃﻰ.
 تعداد صفحات فارسی۲۰
رشته مدیریت – MBA 
قالب فایل Word
  نگارش۱۳۹۶

چکیده

اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﺎل و روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن از ﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را ﺑﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎل در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ و در ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ رو در اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ (Rangaswamy  و van Bruggen   ، ١،٢٠٠۵)

در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب در دﺳﺖ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺤﻮه ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی آﻓﻼﻳﻦ را اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﻧﺴﺖ……..

فهرست مطالب مقاله از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره: ﻣﻌﺮﻓﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ 

 • ﭼﻜﻴﺪه
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
 • ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
  • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻨﺪﻛﺎﻧﺎﻟﻪ
  • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
  • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره
  • ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻳﻜپﺎرﭼﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ
  • ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪﻛﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره.
 • ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
 • منابع
 ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ

مشاهده سایر مقالات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺎره: ﻣﻌﺮﻓﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *