تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MRReviewed by تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR on Apr 21Rating: 3.0تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MRتحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

هدف از این پایان­ نامه تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR می باشد.

معادلات دیفرانسیل دمپر MR از پارامترهای غیرخطی زیادی تشکیل‌شده است که عامل اصلی ایجاد آشوبناک در سیستم تعلیق نیمه فعال می‌باشد.

این پایان­ نامه با استفاده از معادلات غیرخطی دمپر MR  که در یک سیستم واقعی معمولاً وجود دارد به بررسی پدیده­ی آشوب روی سیستم تعلیق نیمه فعال پرداخته ­می‌شود.

معادلات مربوط به سیستم کامل خودرو با دمپر MR ارائه می‌گردد.

در سیستم تعلیق نوع پاسخ­ها (پریودیک، شبه پریودیک و آشوبناک) و محدوده ­های آن عموماً تحت تأثیر فرکانس تحریک قرار دارد.

بنابراین دیاگرام دوشاخگی جابجایی-فرکانس با تغییر فرکانس  تحریک رسم و موردبررسی قرار گرفت.

محدوده­های آشوب با استفاده از دیاگرام دوشاخگی مشخص شدند، پس‌ازآنکه محدوده­های آشوبناک مشخص شد، برای توصیف و بررسی هر یک از پاسخ­ها فضای فاز آن‌ها رسم و مورد تحلیل قرار گرفت.
کلمات کلیدی : تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

در گام بعدی به بررسی رفتار دینامیکی سیستم تعلیق نیمه فعال همراه با دمپر MR در برابر ناهمواری­های جاده­ای پرداخته می­شود. به‌منظور بهبود عملکرد سیستم تعلیق نیمه فعال از دو کنترلر، کنترلر سیستم و کنترلر دمپر استفاده می‌شود.

کنترلر سیستم به­ منظور محاسبه نیروی میرایی موردنظر برای پاسخ دینامیکی سیستم بر طبق کنترلر PID  که ضرایب آن با استفاده از الگوریتم PSO  بهینه‌شده و کنترلر دمپر برای محاسبه ولتاژ ورودی به دمپر MR برای بدست آوردن نیروی میرایی دمپر می­باشد.

نتایج مربوط به سیستم تعلیق همراه کنترلر PID و کنترل ولتاژ دمپر MR با پاسخ­های سیستم همراه با کنترلر PID که ضرایب کنترلر  با استفاده از روش زیگور نیکولز بهینه‌شده، همچنین با سیستم  غیرفعال با دمپر MR و سیستم تعلیق غیرفعال مقایسه شده­اند.

مقایسه نتایج شبیه‌سازی‌شده برتری سیستم تعلیق نیمه فعال همراه با دمپر MR کنترل‌شده نسبت به سایر سیستم‌های تعلیق بیان‌شده را برای رانندگی مطمئن و راحتی سرنشین نشان می­دهند.
تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر

فهرست مطالب

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱- مقدمه ۲</a
۱-۲- هدف پژوهش ۲</a

۱-۳- اهمیت موضوع ۳

۱-۴- مروری بر فصول پایان‌نامه ۴

فصل ۲: مروری بر منابع ۵
۲-۱-
مقدمه

۲-۲- کمک‌فنر مغناطیسی MR 6

۲-۲-۱- تکنولوژی سیال MR 7

۲-۳- پیکربندی دمپرهای MR 9

۲-۳-۱- مدل بینگهام.. ۱۰

۲-۳-۲- مدل بوچ-ون.. ۱۱

۲-۳-۳- مدل اصلاح‌شده بوچ-ون.. ۱۲

۲-۴- نظریه آشوب (بی‌نظمی) و فراکتال ۱۳

۲-۵- مروری برآشوب ۱۴

۲-۶- مروری برآشوب  فضای فاز.. ۱۸

۲-۶-۱- معرفی پدیدهی دو شاخگی .. ۱۹

۲-۶-۲- تشخیص آشوب در فرآیندها.. ۲۰

۲-۷- مروری بر کارهای گذشته.. ۲۴

فصل ۳: مدل‌سازی و شبیه‌سازی ۳۰

۳-۱- مقدمه.. ۳۱

۳-۲- مدل کامل خودرو با دمپر MR.. 31

۳-۳=فرم فضای حالت.. ۳۵

۳-۴- دمپر MR.. 36

۳-۵- پروفیل جاده.. ۳۹

۳-۶- کنترل نیمه فعال برای مدل کامل خودرو.. ۴۲

۳-۶-۲- طراحی کنترلر PID.. 42

۳-۶-۳-بهینه‌سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم  PSO  ۴۳

۳-۶-۴- کنترلر دمپر.. ۴۶

فصل ۴: نتایج و تفسیر آن‌ها ۴۸

۴-۱- مقدمه.. ۴۹

۴-۲- تحلیل پاسخها و یافتن حوزههای آشوبناک.. ۴۹

۴-۲-۱- تحلیل پاسخ‌ها با استفاده از دیاگرام دوشاخگی  ۴۹

۴-۲-۲- تحلیل پاسخها به کمک نمودارهای فازی.. ۵۳

۴-۳- تحلیل پاسخها و بررسی تأثیر عملکرد  کنترلر.. ۵۸

۴-۳-۱- شتاب عمودی جرم معلق.. ۵۸

۴-۳-۲- شتاب غلت (roll)  جرم معلق.. ۶۰

۴-۳-۳- شتاب کله زنی  جرم معلق.. ۶۲

۴-۳-۴- فضای کاری سیستم تعلیق.. ۶۴

۴-۳-۵- نیروی دینامیکی تایر.. ۶۷

۴-۴- نتیجه‌گیری.. ۶۹

 

safir

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

    safir پاسخ

    بی