کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودروReviewed by بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو on Apr 22Rating: 5.0بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

در این سمینار به بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو پرداخته می شود.

استفاده از انواع کنترل کننده ها از جمله کنترل غیر خطی و کنترل مقاوم در سیستم های تعلیق خودرو می پردازیم.

در ادامه به کنترل غیر خطی و انواع سیستم های غیر خطی را معرفی می کنیم.

در ادامه  به بررسی انواع روشهای خطی سازی سیستم های غیرخطی و روشهای طراحی کنترلر پراخته ایم.

 بعد از معرفی سیستم های تعلیق وچگونگی عملکرد ان و در انتها از کاربرد کنترلرغیرخطی در سیستم های تعلیق برای بهبود عملکرد راحتی سرنشین و پایداری سیستم تعلیق را مورد مطالعه قرار داده ایم.
واژه‌های کلیدی: سیستم های غیر خطی پایداری کنترلرغیرخطی سیستم های تعلیق راحتی سرنشین

کنترل غیرخطی در سیستم تعلیق

کنترل غیر خطی در سیستم تعلیق

بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

فهرست مطالب

فصل ۱: ۱.

۱-۱- مقدمه ۲.
۱-۲- سیستم غیر خطی ۲.
۱-۲-۱- مدل ساده ۲.
۱-۲-۲- انواع سیستم های غیر خطی ۴.
۱-۲-۲-۱- از نظر وجودی ۴.
۱-۲-۲-۲- از نظر خصوصیات ریاضی ۴.
۱-۲-۲-۳- از نظر رابطه ورودی و خروجی ۴.
۱-۲-۳- روشهای تحلیل سیستم های غیر خطی ۵.
۱-۲-۳-۱- روش تایع توصیف کننده ۵.
۱-۲-۳-۱-۱- کاربردهای توابع توصیف کننده ۵.
۱-۲-۳-۲- روش تابع لیاپانوف ۷.
۱-۲-۳-۳- روش صفحه فازی ۹.
۱-۲-۴- کنترل غیر خطی چیست ۱۰.
۱-۲-۴-۱- دلایل استفاده از کنترل کننده های غیرخطی ۱۰.
۱-۲-۵- انواع روشهای طراحی کنترل غیر خطی ۱۱.
۱-۲-۵-۱- خطی سازی پسخورد (فیدبکی) ۱۱.
۱-۲-۵-۲-کنترل تطبیقی ۱۲
۱-۲-۵-۲-۱- چگونه می توان کنترل تطبیقی را طراحی کرد ۱۵
۱-۲-۵-۲-۲-کنترل تطبیقی سیستم های غیر خطی ۱۶
۱-۲-۵-۳-کنترل لغزشی ۱۶
۱-۲-۵-۳-۱- اهداف یک کنترل لغزشی ۱۷
۱-۲-۶- کنترل مقاوم چیست ۱۸

فصل ۲: سیستم تعلیق ۲۰

۲-۱- مقدمه ۲۱
۲-۲- سیستم تعلیق چیست ۲۱
۲-۲-۱- هر سیتم تعلیق دو هدف کلی دارد ۲۱
۲-۲-۲- اصلی ترین اجزای سیستم تعلیق ۲۲
۲-۲-۳- جرم معلق و نامعلق ۲۴
۲-۲-۴-کمک فنر ۲۵
۲-۲-۴-۱- اساس کار کمک فنر: ۲۵
۲-۲-۵-ستون های نگهدارنده ۲۶
۲-۲-۶- تایر ۲۶
۲-۲-۷- سیستم تعلیق به منظور ایفای شش نقش زیر طراحی میشوند. ۲۶
۲-۳- انواع سیستم های تعلیق ۲۶
۲-۳-۱- تعلیق غیرفعال ۲۶
۲-۳-۲- تعلیق نیمه فعال ۲۷
۲-۳-۳-تعلیق فعال ۲۸
۲-۴- انواع روش های کنترل در سیستم تعلیق ۲۹
فصل ۳: مروری بر منابع ۳۰
۳-۱- مقدمه ۳۱
۳-۲- مرتب سازی تحقیقات انجام شده بر اساس روشهای کنترلی ۳۱
۳-۲-۱- استفاد از شبکه های عصبی برای بهبود عملکرد سیستم تعلیق خودرو ۳۱
۳-۲-۲- طراحی کنترلر با استفاده از مد لغزشی ۳۶
۳-۲-۳- طراحی کنترلر با استفاده از روش کنترل تطبیقی ۳۹
۳-۲-۴- طراحی کنترلر با استفاده از خطی سازی پسخورد (فیدبکی) ۴۴
۳-۲-۵- طراحی کنترلر با استفاده از روش کنترل مقاوم ۴۸

safir

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

    safir پاسخ

    دپارتمان پژوهشی سفیر